دسترسی به کلایمر

بهترین و امن ترین راه دسترسی به کلایمر باید از طریق پشت بام، زمین و یا طبقات تعبیه شود. هرگز برای دسترسی به سکوی کلایمر نباید از نردبان و سایر وسایل مشابه استفاده کرد.

 

حفاظت در برابر سقوط

سقوط به عنوان خطر اصلی و شماره یک محسوب میشود و در اکثر موارد به دلیل عدم وجود سیستم های ایمنی مورد نیاز رخ میدهد. به طور استاندارد کلایمرهایی که در ارتفاع 3 متر و بیشتر استفاده میشوند باید داراری سیستم حفاظ باشند. در این سازه باید از سیستم جلوگیری از سقوط استفاده شود، این سیستم دارای ترمزهایی است که از سقوط ناگهانی کلایمر جلوگیری میکند.